Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Reposted fromjasminum jasminum viajakubzulczyk jakubzulczyk
Reposted fromshakeme shakeme viaphilomath philomath
2837 b3ca 500
Reposted frommisterpeter misterpeter viaphilomath philomath
0273 9a64 500
Reposted frommisterpeter misterpeter viaphilomath philomath
4572 4f40
Reposted fromephemeralapathy ephemeralapathy viaIguuana Iguuana
8700 3760 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant vialottee lottee
0770 1398
Reposted frommelodyphantom melodyphantom vialottee lottee

trzeba śnić cierpliwie
w nadziei że treść się dopełni
że brakujące słowa
wejdą w kalekie zdania
i pewność na którą czekamy
zarzuci kotwicę.

— Z. Herbert
Reposted fromforget-YOU-not forget-YOU-not viacytaty cytaty

Nie wierz nigdy, kiedy mówię, że nie chcę.

— Myslovitz
Reposted fromMooonroe Mooonroe vialottee lottee
1305 bd5c
Reposted fromkrzysk krzysk viablackdrama blackdrama
1874 1e1f
Reposted fromsoupdujour soupdujour viablackdrama blackdrama
0125 8fa4 500
1686 50a2
Reposted fromJamesEvans JamesEvans viablackdrama blackdrama
3368 5718 500
Reposted fromnocnatesciowa nocnatesciowa viablackdrama blackdrama
Chcę Cię zaczarować. Kochać się z Tobą tak, jakbym miał Cię ochronić i wyleczyć. Wdmuchać Ci do ust wieczność. Wiesz, to jest to coś w seksie, z czego zdaje sobie sprawę może jedna setna procenta osób - to jest tak, że chcę Cię mieć, chcę, żebyś miała nie i chcę, żebyśmy byli wspólnie święci - jakby ktoś nas zlutował w jeden stop.
— Jakub Żulczyk "Zrób mi jakąś krzywdę"
6143 b3b9 500
Les Amoureaux de Bologne, 1987

by Édouard Boubat

Reposted fromink ink viaphilomath philomath
6216 99f0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaphilomath philomath
7966 40c1
Reposted frombluesunday bluesunday vialottee lottee
3073 a7c3
Reposted fromnezavisan nezavisan vialottee lottee
1278 cc9d 500
Reposted fromverronique verronique vialottee lottee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl