Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Dobrze, poczekam na Ciebie. Bo Ci ufam. Ale kiedy mnie zechcesz, będziesz chciał tylko mnie. I kiedy mnie weźmiesz w ramiona, będziesz myślał tylko o mnie. Rozumiesz, o co mi chodzi? (...) Możesz mi robić, co chcesz, tylko nie rań mi serca. Do tej pory wiele przecierpiałam, już więcej nie chcę. Chcę być szczęśliwa.

— Haruki Murakami, Norwegian Wood
Boję się.
Boję się, że nie zdążę.
Że nagle okaże się, że wszystko się skończyło.
— Marcin Świetlicki
Reposted fromIriss Iriss viamagdanestor magdanestor
3930 2410 500
Reposted frommatteo90 matteo90 viaphilomath philomath
1818 639d
Reposted fromkarahippie karahippie vialanforme lanforme
2148 d55a 500
Reposted fromink ink vialanforme lanforme
0425 1be5
Reposted fromkarmacoma karmacoma vialanforme lanforme
Jestem prostym człowiekiem wśród skomplikowanych dróg.
— O.S.T.R.
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
6860 0833 500
Reposted fromfallintotime fallintotime viamagdanestor magdanestor
3613 75f0
Reposted fromsarazation sarazation viamagdanestor magdanestor
2105 4cb5 500
zależy jaka jest skala
Reposted fromrawwwr rawwwr viamagdanestor magdanestor
1586 e9ac 500
Reposted fromkrzysk krzysk viamagdanestor magdanestor
4268 91cb 500
Reposted fromthetemple thetemple viaphilomath philomath
0449 32e5
Reposted fromverronique verronique viaphilomath philomath
6376 fe0a
Reposted fromLittleJack LittleJack viaphilomath philomath
8296 83db
Reposted fromartlover artlover viaphilomath philomath
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl