Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
6130 77ed
Reposted frommjoszu mjoszu viazginieszmarnie zginieszmarnie
2753 4262
Reposted frombwana bwana viazginieszmarnie zginieszmarnie
4006 1ffc
Reposted frombwana bwana viazginieszmarnie zginieszmarnie
7917 a115 500
The Perks Of Being A Wallflower (2012)
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty

Nie musisz mówić nic, jesteś chodzącą anegdotą.

— Taco Hemingway "Chodź"
Reposted fromnothingcansaveyou nothingcansaveyou viacytaty cytaty
9916 e7f0

myverycrazyworld:

Salem described my life.

9960 6e5e
Reposted fromtfu tfu viazginieszmarnie zginieszmarnie
Jedni są uzależnieni od papierosów, inni od hazardu, ja - od uniesień. Jakbym cała składała się z tych małych wzruszeń. Jakbym potrzebowała od czasu do czasu się rozpaść, tylko po to, by znów poskładać kawałeczki w całość.
Cztery Wieki Później
4168 757e
Reposted fromtwice twice viazginieszmarnie zginieszmarnie
Once upon a time I was falling in love
But now I'm only falling apart
— Bonnie, niezwykła Bonnie.
Reposted fromhesiamela hesiamela viacytaty cytaty
3000 8c12 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
7122 ae2c
Reposted fromkjn kjn vialanforme lanforme
2365 1382
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu vialanforme lanforme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl