Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
6329 fe53
N.
Reposted fromdjLangley djLangley vianiebieskieoczy niebieskieoczy
5749 4cba 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaphilomath philomath
Reposted fromgruetze gruetze viaphilomath philomath
8935 71bd 500
Reposted fromrol rol viarainbows rainbows
A swoją drogą, dobre serce warte jest tyle co wszystkie szare komórki.
— Agatha Christie, "Poirot prowadzi śledztwo"
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty
9745 cbf4 500

antikythera-astronomy:

A crescent Moon being photobombed by a crescent Venus

(Image by Pál Váradi Nagy)

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viapl-aneta pl-aneta
A gdy serce twe przytłoczy
Myśl, że żyć nie warto,
Z łez ocieraj cudze oczy,
Chociaż twoich nie otarto.
— Maria Konopnicka
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viacytaty cytaty
5433 6943 500
Reposted fromdivi divi viamonjurka monjurka
Pierwsza zasada życia. Rób rzeczy, których się boisz.
— Rebecka Michaelson
Reposted frommhsa mhsa viazginieszmarnie zginieszmarnie
6747 4a26

shitndie:

Unpublished group photo of the Surrealist crew, Dalì, Gala and Éluard included.

Reposted fromSuzi Suzi viazginieszmarnie zginieszmarnie

Jest pewna życiowa prawda, którą poznałem korzystając z psychoterapii, zaś milionom Czechów podpowiada ją od stu lat ich własna literatura - "Jeśli czegoś nie da się ukryć, naucz się o tym mówić".

— Mariusz Szczygieł
Reposted fromSkydelan Skydelan viazginieszmarnie zginieszmarnie
4289 be91
Reposted fromLittleJack LittleJack viaphilomath philomath
Reposted frombluuu bluuu viaphilomath philomath
4125 7cfd
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
6130 77ed
Reposted frommjoszu mjoszu viazginieszmarnie zginieszmarnie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl